Tālmācības programma

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Izglītības programmas kods: 31011013
Licences Nr.: V-4462
Licences izdošanas datums: 07.07.2011.
Izglītības programmas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienē un neklātienes tālmācības formā cilvēkiem, kuriem nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīves vietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ) un kuri dod priekšroku individuālam mācību tempam un ir gatavi patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Tālmācības saturs

Izglītības programmas obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts:

obligātie mācību priekšmeti: latviešu valoda, svešvaloda, matemātika, informātika, Latvijas un pasaules vēsture, fizika, ķīmija, bioloģija, literatūra, mūzika vai vizuālā māksla;
izvēles mācību priekšmeti: ekonomika, filozofija vai ģeogrāfija, veselības mācība.

fghcfd

 

Rīgas 84. vidusskola