Uzņemšana tālmācībā

Uzņemšana izglītības programmā notiek saskaņā ar izglītības iestādes uzņemšanas noteikumiem „Uzņemšanas noteikumi vispārējās vidējās izglītības programmās”.

1. Piesakoties vispārējās vidējās izglītības programmu apguvei kādā no vispārējās vidējās izglītības programmām, izglītojamais, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ne vēlāk kā vienu dienu pirms Skolas uzņemšanas rezultātu paziņošanas iesniedz:

1.1. skolas direktorei adresētu vecāku vai cita bērna likumiskā pārstāvja, vai pilngadīgā izglītojamā personisku iesniegumu. Tajā norāda šādas ziņas: izglītojamā vārds, uzvārds, personas kods; izglītojamā dzīvesvietas adrese mācību laikā; izvēlētā izglītības programma; ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

1.2. apliecības par pamatizglītību kopiju, sekmju izraksta kopiju, uzrādot oriģinālus, uz 10.klasi; uz 11. un 12.klasi – liecību vai mācību sasniegumu vērtējumu izrakstu (ja izglītojamais maina izglītības iestādi mācību gada laikā) .

2. Pēc lēmuma par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmā, izglītojamais piecu darbdienu laikā iesniedz medicīnisko karti (veidlapa Nr.026/u) vai, ja izglītojamais ir pilngadīgs, izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u)

Uzņemšanas veidlapu atradīsi šeit>>>>

fghcfd

 

Rīgas 84. vidusskola